homepage.. index sabine vess.. schulz - vess: images of an encounter.. schulz - vess: eine begegnung
art, a means.. mit strassenkindern aus ihrem leben theater machen.. index street children
STICHTING BRUNO SCHULZ INSTITUUT
FOUNDATION BRUNO SCHULZ INSTITUTE

24.02.1989 - 31.12.2016


the attitude of the Institute, resulting from my work and experiences, written down in autumn 1989.
Sabine Vess


De houding achter de activiteiten van de Stichting en haar voorgeschiedenis

Engels.. Duits

Kunst, in het bijzonder beeldende kunst en theater, kan een essentiële bijdrage leveren aan verheldering en verdieping van ons inzicht in maatschappelijke en politieke processen. Om deze functie van de kunst verder te ontwikkelen, is het Bruno Schulz Instituut opgericht. Aanleiding tot de oprichting in februari 1989 vormde het werk van Sabine Vess, die in 1971 met het literaire en artistieke erfgoed van Bruno Schulz in aanraking kwam, en sindsdien - aanvankelijk in het voetspoor van Schulz - door middel van haar kunst intensief aan het onderzoeken is wat er gaande is. Aan de hand van dit ontwikkelingsproces wordt de bedoeling van de Stichting hier verder uitgewerkt.

Bruno Schulz
Als geen ander openbaart Schulz de lezers het leven van zijn mensen. We voelen mee met hun verlangens, hun conflicten en overwinningen, hun tegenslagen en gevoelens van onmacht.

De Pools-joodse dichter en tekenaar Bruno Schulz is op 12 juli 1892 geboren in Drohobycz, een kleine stad in het galicische oliebekken. Hij werd op 19 november 1942 in Drohobycz door een Gestapoman op straat doodgeschoten. Twee banden proza, "De kaneelwinkeltjes" (1934) en "Sanatorium Klepsydra" (1937), en een aantal brieven en tekeningen vormen zijn nalatenschap. Het manuscript voor zijn "Messias", een roman waaraan hij tot het laatst toe heeft gewerkt, is spoorloos verdwenen. Drohobycz ligt nu in de Oekraïne.
Schulz leeft en schildert het leven van een marginale figuur in een vanouds geïsoleerde gemeenschap. Hij wil weg uit het joodse 'Getto', uit die oude beschutting, die als gevolg van het decreet van Franz Joseph niet langer nodig is. De vroegere 'andere kant' bestaat niet meer, de barrières zijn opgeheven.

Vrij kunnen omgaan met de ander, met wat daarmee op je afkomt, wat is dat? Vrijheid, dat wil zeggen gelijke rechten voor degenen die voorheen uitgesloten waren, betekent altijd tevens vernieuwing van het geheel. Het nieuwe moet tot leven gebracht worden, zowel door hen die voorheen uitgesloten waren als door de voorheen 'vrijen'.

Het is de tijd van de industriele revolutie. De ideeëen en in hun kielzog de steden groeien onstuimig en veelbelovend. Afstanden kunnen steeds sneller en comfortabeler worden afgelegd. De mensheid raakt in een geweldige puberteit. Alles zal nieuw worden, beter, gemakkelijker, en gemakkelijker te verwerken. Uitgekiende apparaten en systemen breken de weerstand van de materie, maken haar plooibaar en buiten haar uit. Men ontdoet zich van nutteloze dingen. Nieuwigheid na nieuwigheid verovert de markt, ontsluit nieuwe markten. Dat geldt ook voor de kunsten. Men verwerft inzicht in de achtergronden van het menselijk doen en laten.

Schulz voelt de adem van de omwenteling, de beloften, maar ook het bedwelmende effect van de kortdurende euforie. Hij doet verslag van het leven onder deze beloften.
Welke krachten worden in een mens losgemaakt, als hij de stap naar vrijheid en gelijke rechten zet, welke krachten in degenen die hij op zijn pad treft, die hem van hun kant de vrijheid zwart op wit toegezegd hebben? Hoe het destijds is afgelopen, weten we nu. Men verbrandde de boeken, de ontaarde kunst. Het proces leidde naar concentratiekampen, verbanning, de 'innere Emigration'; het eindigde voor zes miljoen mensen van zijn volk in de gaskamers. En vervolgens ging men over tot de orde van de dag.

Sabine Vess - een proces:
Sabine Vess is op 31 juli 1940 in Berlijn geboren. Terwijl Schulz en de mensen van zijn volk systematisch van kant worden gemaakt, begint haar 'normale leven'. Degenen die hen als brandoffers in de gaskamers drijven, zijn mensen van haar volk; wat ze doen, doen ze in naam en tot heil van de Führer en van het volk. Die tijd zou nog lang worden doodgezwegen.

Sabine Vess woont sinds haar huwelijk in 1961 in Nederland. Ze batikt en tekent. Ze heeft twee dochters. In 1971 neemt ze 'Die Zimtläden' (de kaneelwinkeltjes) uit de boekenkast van haar vader. Het is het begin van een proces. De oorlog is al 26 jaar voorbij. In het westen zijn geen puinhopen meer. De verhoudingen zijn gestabiliseerd, het westen is geïndustrialiseerd en rijk, alles is er in voldoende mate. En alles lijkt te koop: zon, gebak, boeken, geluk.

Het is de tijd van mensenrechten en sociale rechtvaardigheid, democratie voor alle volkeren, vrijheid voor alle mensen. Er zijn al eerste openingen naar het hermetisch afgesloten oosten. Nu, achttien jaar later, worden de barrières tussen oost en west geslecht. Het systeem, dat in het oosten in naam van materiele gelijkheid en sociale rechtvaardigheid - als stap naar toekomstige vrijheid - 70 jaar lang mensen en volkeren met geweld de mond snoert, de geschriften van zijn getuigen verbiedt, de getuigen verbant, martelt, als ontoerekeningsvatbaar bestempelt, brokkelt af. Mensen komen in horden op hun rechten af, op hun plaats in de zon.
Deze samenhangen dringen echter pas in het verloop van het proces in hun volle omvang tot Sabine Vess door. "Ik las dat boek", schrijft ze. "Ik voelde wat die man daar geschreven had, voelde de bewegingen van zijn mensen in mezelf. Ik zag de in glanzende gouden maskers verstarrende trekken voor me. Ik proefde ontbinding." Ze weet al op de tweede bladzijde, dat ze de door Schulz zo geopenbaarde wereld kan tekenen, ooit. Ze weet, dat als ze die wereld werkelijk begrijpen wil, ze de wegen van zijn en haar mensen en ook haar eigen wegen steeds en steeds weer opnieuw moet volgen.

Er verstrijken nog zeven jaar, waarin Sabine Vess Schulz steeds weer opnieuw leest. Stapels tekeningen, etsen, portretten en ook teksten getuigen van deze jarenlange confrontatie.
Het wordt een ontmoeting met de doden, hun getuigenissen, en meer nog met de levenden, de overlevenden die zij op haar pad treft. Steeds weer zoekt ze ze op, ze tekent ze, gaat naar Polen, proeft zijn land, zuigt het ritme en de melodie van zijn taal in zich op, een ritme en een melodie, die fundamenteel van die van haar moedertaal verschillen. Ze ziet de laatste overblijfselen van een vertrapte cultuur.

Waar beginnen dingen, hoe verlopen ze? "Tekenen", zegt ze, "is voor mij waarnemen met heel mijn lijf, is de sporen terugvolgen... bewegingen en trekken tot het uiterste drijven... mij zonder terughouding in de ander invoelen, de ander onvoorwaardelijk in mij opnemen, mijn waarnemingen zonder terughouding en onvoorwaardelijk vastleggen. Geen gezicht, geen gebaar, geen vorm kan werkelijk de ware omstandigheden verdoezelen.
De diepten, waarin 'Auschwitz' ontkiemt, maar ook de liefde, horen bij ieder van ons. Iedere dag opnieuw geven mensen vorm aan hun leven, leven zij met en vanuit die diepten. Alles wat wij beleven, meemaken en ervaren, vormt ons mede; en wat we doen en wat we zeggen."
In haar artikel 'Art as a link between past and future' voor het Amerikaanse tijdschrift 'Leonardo' bericht Sabine Vess uitvoerig over dit proces.

"Jij haalt de wereld van Schulz uit zijn diepte naar boven, en de onze", zegt men haar in Warschau.

Alles wat er gebeurt, maakt ons tot getuigen, tot mensen die ervan weten, tot medeplichtigen. Geen systeem, geen geloof, geen verleden, geen toekomst rechtvaardigt ons doen en laten. Met alles wat wij doen of (toe)laten, toejuichen of afwijzen, met elk gebaar en elk woord, beslissen wij mee over de weg van de ander, over onze eigen weg. Mensen hopen steeds weer, dat wat daar op ze afkomt hun wereldorde niet werkelijk zal aantasten. Ze versterken hun afweer ertegen, weigeren het in zich op te nemen.
"Polen hoort niet bij ons", zegt men in die tijd. En dan wordt de eigen wereld meegesleurd in de maalstroom. Vijftig miljoen mensen sterven eerder, gruwelijker dan nodig is. De wereld staat in brand.

Het proces gaat verder - de stap naar het theater
In juni 1983 sluit Sabine Vess het werk naar aanleiding van teksten van Schulz af; het proces gaat door. In het Instituut voor Theateronderzoek in Amsterdam ontwikkelt zij, aangemoedigd door Jan Kassies, directeur van het instituut, haar eigen theater: "Karneval - Das weisse Gesicht", aan de hand van eigen waarnemingen van carnaval in haar woonplaats Zaltbommel.
Ze speelt haar eigen teksten, temidden van 'mensen naar mensen', reuzen die zij uit kuikengaas heeft vervaardigd, bekleed met kaasdoek en wit geschilderd; ze zijn uit de werkelijkheid ontstaan en vastgehouden in hun bewegingen. Dag na dag doorleeft en volgt zij opnieuw de verdichte werkelijkheid.
Men interpreteert het stuk als reflectie op de oorlog, de holocaust. In haar verantwoording voor het ministerie van WVC schrijft zij: "Door het eruitlichten van dit aspect ontstaat het gevaar van een vlucht uit het heden. Dit carnaval speelt nu, slaat op ontmoetingen hier en nu, ook al spelen er in de uitbeelding gebeurtenissen van vroeger doorheen".

In Moskou schrijft de Russische theatercriticus Vitaly Voulf over dit theater: men moet goed luisteren, men moet nadenken... met haar indringende spel vanuit haar ervaringen met Schulz introduceert zij een nieuwe esthetische taal, die zou kunnen helpen om spannende gebeurtenissen lucide over te brengen.

Nu, in de herfst van 1989, het jaar van de oprichting van de Stichting Bruno Schulz Instituut, 44 jaar na het eind van de oorlog, worden weer barrières geslecht, wordt aan de opgelegde onvrijheid van de mensen in het Oostblok een eind gemaakt; de oude orde valt in elkaar, de oude beschutting is niet meer nodig, de mensen van een half werelddeel worden losgelaten, in vrijheid. En weer wordt zwart op wit vrijheid toegezegd. Het nieuwe moet tot leven gebracht worden.

Utrecht, herfst 1989

upThe attitude behind the work the Foundation advocates and its history

Art, visual art and theatre in particular, can greatly contribute to clarifying and deepening our understanding of vital social and political processes. To promote and further develop this extraordinary function, the Foundation Bruno Schulz Institute has been established. Reason for its establishment in February 1989 was the work of Sabine Vess, who in 1971 chanced upon the literary and artistic heritage of Schulz and since that time - to begin with, in search of Schulz' world - is probing what she faces elaborating her images.

Bruno Schulz
Schulz, like no other, reveals to his readers the life of his people. We taste their wishes, their quarrels and victories, their failures and impotences.
The Polish-Jewish writer and artist Bruno Schulz was born on July 12th 1892, in Drohobycz, a small town in the Galician oilfields. On November 19th 1942 he was shot dead by a Gestapoman on open street in Drohobycz. He only left us two volumes of prose - "The cinnamon shops" (1934) and "Sanatorium under the sign of the hourglass" (1937) - and a couple of letters and drawings. The notes to his "Messiah", a novel, on which he worked until the end, are lost. Drohobycz is now part of Ukrain.
Schulz lived and painted the life of a marginal in a community that had always been shut out. He wants to leave the 'ghetto', the old shelter, that, as a result of Franz Joseph's decree is no longer necessary. The 'other side' of the old, doesn't exist any more, the restrictions have been lifted.
Free communication with the other, and the consequences they will have to face, what does that mean? Freedom, that is to say equal rights for the former outcasts, always means renewal of the whole at the same time. The new must be brought to life not only by the former outcasts, who now enjoy the same rights, but also by those who were free already and are now put on the same level with the outcasts of yesterday.
It is the time of 'industrial revolution'. Ideas, and towns with them, boom. Distances are covered faster and in more comfort than ever. People are caught by a feverish energy and imagination. All will be new, better, lighter, easier to overcome. Ingenious machines and systems break the resistance of matter, extract useful elements, make it do what one wants. What's useless is thrown away. Novelties galore sweep the markets, open new ones. The same applies to the arts. One gains understanding of the foundations of human endeavor.
Schulz breathes the great changes, the promises, the intoxicating play of short-lived, glamorous puppets. He reports with absolute honesty, categorically refusing to improve or beautify his observations.
What power arises in man when he enters the realm of freedom and equality, what power in those he meets who promised his freedom? We now know. Fire is set on the books, fire to 'corrupt art'. The process leads into concentration camps and banishment, into inner emigration, into gas for six million of his people. One passes to the order of the day.

Almost fifty years later, the massive deprivation of freedom forced upon the peoples of the Eastern bloc comes to an end.

Sabine Vess, a process:
Sabine Vess is born in Berlin on July 31st 1940. The times that spell horror for Schulz and his people, are her first hushed-up years. The people who force them into the gaschambers are people of her nation; they do what they do in the name and to the good of 'Führer und Volk'.
Since her marriage in 1961, Sabine Vess lives in the Netherlands. She has two daughters. She batiks. She draws. In 1971 she takes "The cinnamon shops" from her father's bookcase. This is the beginning of a rigorous process. World War II ended 26 years earlier. In the West the ruins have disappeared. The West is industrialized, the West is rich, there is plenty of everything. Everything, it seems, is there for sale: excitement, sun, sweets, happiness.
It is the time of human rights and social justice, of democracy and freedom to all the peoples of the world. It is the time of first openings towards the hermetically closed East. Now, 1989, the barriers between East and West are falling. The system that, for 70 years, forcibly silenced imprisoned peoples and nations in the name of material equality, social justice and future freedom, suppressed the writings of its witnesses, banned them, tortured them, declared them spiritually non-persons, this system, at last, is falling in. Hordes of people demand their rights, a place in the sun.
This, however, is not what makes her start her long years of intensive work on Schulz. It is only in the course of the process that she realizes the full impact of these connections. "I read the book", she writes, "I felt what this man had written down, felt in myself the movements of his people. I saw petrifying traits, ending up in shining golden masks. I tasted decay." Already on the second page of the book she knows she can draw the world Schulz evokes, sometime. She knows that, to really understand what lies in front of her, she will have to go the ways of his and her people, retrace their movements and features, again and again.
She has to work and live seven more years before she can take this definite step. She reads and rereads Schulz' texts. Time matures. Hundreds of drawings, etchings, portraits as well as texts, speak of this confrontation. It is a confrontation with the dead and their testimonies, even more so with the living, the surviving she meets on her way. She looks them up, draws them again and again. She goes to Poland, tastes Schulz' country, takes in the rhythm and melody of his language, a rhythm and melody so entirely different from her mother tongue. She faces the last remnants of his destroyed culture.
Where do things start, how do they take their run? "To me", she says, "drawing means to perceive with the whole body, to retrace tracks, push movements and features to their utmost frontiers, sense the other without reserve... No face, no gesture, no form can really disguise the true circumstances. The depths, from where the systematic destruction of the other, as well as love, begins, are part of each of us. Every day we shape our lives, live with it and through it. They come to life with every touch. Everything we experience forms us, our actions, our words. The smallest change is perceptible, and immediately showing consequences.
In her article: "Art as a link between past and future" for the American Journal 'Leonardo', Sabine Vess works this out.
"You bring back Schulz' work from its depths", she is told in Warsaw.
Everything that is, makes us witnesses, initiated, accomplices. No system, no religion, no past, no future can take away our own decisions, warrant our actions. With all we do or allow, advocate or reject, with every gesture, every word, we affect the way of the other and ourself, create preconditions for coming forms in which life further develops.
We always hope that what is waiting there for us will not affect our world as it is. We refuse to really let it interfere with our attitude towards the other and ourselves. In the face of the witnesses, we turn away, cover our ears.
"Poland is not our problem", was said in the late thirties. Then, our world was drawn into the maelstrom. The earth was on fire.

The process goes on - The step to the theatre
June 1983 marks the end of Sabine Vess' work on Schulz' texts. The process goes on. Encouraged by Jan Kassies, the director of the Amsterdam 'Institute for Theatre Research', she develops her own theatre: "Karneval - Das weisse Gesicht" ("Carnival - the white face"), based on her observations of carnival in Zaltbommel, the little town where she lives. She dances, plays her own texts between white, gauze covered giants in wire, 'people after people', dummies taken from life, frozen in their movements. Day after day, she follows, lives again this unique 'concentrated' event.
Some see this performance as a confrontation with the war, the holocaust. In her report to the Dutch Ministry of Culture she writes: "To emphasize this aspect carries the danger of a flight from reality. This carnival is rooted in the reality of today, deals with confrontations here and now, although images of past events play a part."
In Moskow Vitaly Voulf, theatre critic, writes about this theatre: "... one should listen, think carefully... that she, with her penetrating acting, from her experience with Schulz, introduces a new aesthetic language that could help to convey exciting event."

Utrecht, autumn 1989

upDie Einstellung zu den Aktivitäten der Stiftung und ihre Vorgeschichte

Kunst, insbesondere bildende Kunst und Theater, kann wesentlich dazu beitragen, unsere Einsicht in gesellschaftliche und politische Zusammenhänge und Prozesse zu klären und zu vertiefen. Um diese so einzigartige Funktion zu fördern, haben wir im Februar 1989 die Stiftung Bruno Schulz Institut gegründet.
Den Anstoss dazu gab die Arbeit von Sabine Vess, die, seit sie 1971 mit dem literarischen und künstlerischen Erbe von Bruno Schulz in Berührung kam, und zunächst auf seiner Fährte, das, was auf sie zukommt, mit ihrer persönlichen Darstellung erforscht. Anhand des Prozesses ihrer Arbeit legen wir hier die Gesinnung der Stiftung dar.

Bruno Schulz
Wie kein anderer offenbart Schulz seinen Lesern das Leben seiner Menschen. Wir schmecken ihre Wünsche, Hader und Siege, ihre Rückschläge und Machtlosigkeit.

Der polnisch-jüdische Dichter und Zeichner Bruno Schulz wurde am 12. Juli 1892 in Drohobycz, einer Kleinstadt des galizischen Ölbeckens geboren. Er wurde am 19. November 1942 in Drohobycz von einem Gestapomann auf offener Strasse erschossen. Zwei Bände Prosa, 'Die Zimtläden' (1934) und 'Das Sanatorium zur Todesanzeige' (1937) und etliche Briefe und Zeichnungen sind seine Hinterlassenschaft. Die Niederschriften zu seinem 'Messias', einem Roman, an dem er bis zuletzt arbeitete, sind verschollen. Drohobycz liegt jetzt in der Sowjetunion.

Schulz lebt und schreibt das Leben eines Aussenseiters einer immer ausgeschlossen gewesenen Gemeinschaft. Er will das jüdische 'Getto' verlassen, diesen alten Schutz, der, dem Dekret Franz Josephs zufolge, nicht länger nötig ist. Das ehemalige Jenseits besteht nicht mehr, die Schranken sind aufgehoben.

Freier Umgang mit dem anderen, mit dem, was damit auf ihn zukommt, was ist das? Freiheit, das heisst Gleichberechtigung den bisher Ausgeschlossenen, ist immer gleich Neuerung des Ganzen. Das Neue muss zuwege gebracht werden von sowohl den bisher Ausgeschlossenen, die jetzt die gleichen Rechte geniessen wie die bisher Freien, als auch den bisher Freien, die jetzt, dem Dekret zufolge, den bisher Ausgeschlossenen rechtens gleichgestellt sind.

Man schreibt 'Industrielle Revolution'. Die Ideen und in ihrem Sog die Städte wuchern verheissungsvoll. Abstände lassen sich immer schneller und komfortabler ablegen. Eine ungeheure Pubertät erfasst die Menschheit. Alles wird neu sein, besser, leichter, leichter überwindbar. Ausgeklügelte Apparate und Systeme brechen den Widerstand der Materie, machen sie gefügig, entziehen ihr die nützlichen Stoffe. Von Nutzlosem entledigt man sich. Neuheit auf Neuheit erobert den Markt, erschliesst neue Märkte. Das gilt auch für die Künste. Man gewinnt Aufschluss über die Gründe menschlichen Tuns und Lassens.

Schulz atmet den Umbruch, die Verheissungen, das berauschende Spiel der kurzlebigen, schillernden Puppen. Er schildert das Leben unter diesen Verheissungen.

Welche Kräfte werden im Menschen entfacht, wenn er sich in die Freiheit, die Gleichberechtigung begibt, welche Kräfte in jenen, auf die er auf seinem Wege trifft, die ihm die Freiheit ihrerseits verbrieft haben? Wie das damals verläuft, ist bekannt. Man verbrennt die Bücher, die entartete Kunst. Der Prozess führt in KZ's und Verbannung, die innere Emigration, endet für 6 Millionen Menschen seines Volkes im Gas. Man geht über zur Tagesordnung.

Sabine Vess - ein Prozess
Sabine Vess ist am 31. Juli 1940 in Berlin geboren. Die Zeit, die Schulz und den Menschen seines Volkes systematisch den Garaus bereitet, ist ihre erste, dann - zunächst -totgeschwiegene Normalität. Die Menschen, die die seinen als Brandopfer in die Gaskammern treiben, sind Menschen ihrer Nation; was sie tun, tun sie im Namen und zum Heil von Führer und Volk.

Sabine Vess lebt seit ihrer Heirat 1961 in Holland. Sie batikt. Sie zeichnet. Sie hat zwei Töchter. 1971 nimmt sie 'Die Zimtläden' aus dem Bücherschrank ihres Vaters. Dies ist der Beginn eines strengen Prozesses. Der Weltkrieg ist seit 26 Jahren zu Ende. Es gibt im Westen keine Trümmer mehr. Die Verhältnisse haben sich stabilisiert, der Westen ist industrialisiert und reich, von allem hat man zur Genüge. Alles scheint käuflich: Sonne, Kuchen, Krimis, Glück.

Man schreibt Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit, Demokratie allen Völkern, Freisein allen Menschen. Zum hermetisch abgeschlossenen Osten gibt es erste Öffnungen. Nun, achtzehn Jahre später, fallen die Schranken zwischen Ost und West. Das System, das im Osten, im Namen materieller Gleichheit und sozialer Gerechtigkeit - als Vorstufe für künftige, weltweite Freiheit -, 70 Jahre lang seine sich einverleibten Menschen und Nationen gewaltsam erzieht, entmündigt, die Schriften seiner Zeugen verbietet, die Zeugen verbannt, martert, als geistig unzurechnungsfähig abstempelt, zerbröckelt. Menschen dringen in Horden in ihre Rechte, an die Plätze an der Sonne.

Das ist nicht der Anlass ihrer langen Jahre intensiven Arbeitens anhand von Schulz' Texten. Erst im Verlauf des Prozesses dringen diese Zusammenhänge in ihren Ausmassen zu ihr durch. "Ich las das Buch", schreibt sie. "Ich fühlte, was der Mann da geschrieben hatte, fühlte die Bewegungen seiner Menschen in mir. Ich sah ihre in glänzenden goldenen Masken erstarrenden Züge vor mir. Ich schmeckte Verwesung." Sie weiss schon auf der zweiten Seite, dass sie diese Welt zeichnen kann. Irgendwann. Es tun muss. Sie weiss, dass wenn sie wirklich begreifen will, was da vor ihr liegt, sie die Wege seiner und ihrer Menschen und auch ihre eigenen Wege immer und immer wieder gehen, die Spuren, die die Menschen tragen und hinterlassen, immer wieder aufs neue nachziehen muss.

Sie muss noch sieben Jahre arbeiten und leben, ehe sie diesen Schritt endgültig setzt. Immer und immer wieder liest sie Schulz' Texte. Die Zeit reift. Ganze Stapel von Zeichnungen, von Radierungen, Portraits und Texte zeugen von dieser Konfrontation. Es wird eine Begegnung mit den Toten, ihrer Zeugnisse, und mehr noch mit den Lebenden, den Überlebenden, auf die sie auf ihrem Wege trifft. Immer wieder sucht sie sie auf, zeichnet sie, geht nach Polen, kostet sein Land, saugt den Rhythmus und die Melodie seiner Sprache in sich auf; ein Rhythmus, eine Melodie, die sich grundlegend von denen ihrer Muttersprache unterscheiden. Sie sieht die letzten Überbleibsel seiner zerschlagenen Kultur.

Wo nehmen Dinge ihren Anfang, wie verlaufen sie? "Zeichnen", sagt Sabine Vess, "ist für mich Sehen mit dem ganzen Leib, ist die Spuren zurückverfolgen... Bewegungen und Züge bis an ihre äussersten Grenzen treiben... mich rückhaltlos in den anderen einfühlen, den anderen bedingungslos in mich aufnehmen, meine Wahrnehmungen rückhalt- und bedingungslos aufzeichnen. Kein Gesicht, keine Gebärde, keine Form kann wirklich über die wahren Verhältnisse, über Einstellungen hinwegtäuschen.
Die Tiefen, in denen die systematische Vernichtung des anderen aufkeimt und die Liebe, gehören zu einem jeden von uns. Jeden Tag aufs neue gestalten wir unser Leben, leben wir unabdingbar mit und aus diesen Tiefen heraus. Bei jeder Berührung kommen sie auf. Alles was wir erleben, mitmachen und erfahren, formt uns mit; und unser Handeln, unsere Worte. Die leiseste Veränderung ist wahrnehmbar, zeigt unmittelbar Folgen."

In ihrem Artikel "Art as a link between past and future" für das amerikanische Blatt 'Leonardo' (für Kunst, Wissenschaft und Technik) berichtet sie ausführlich über diesen Prozess.
"Du birgst Schulz' Welt aus ihren Tiefen, und die unsere", sagt man ihr in Warschau.

Alles was es gibt, macht uns zu Zeugen, zu Mitwissern, zu Komplizen. Kein System, kein Glaube, keine Vergangenheit, keine Zukunft nimmt uns die eigene Entscheidung ab, rechtfertigt unser Tun und Lassen. Mit allem, was wir tun oder (zu)lassen, befürworten oder abweisen, mit jeder Gebärde, jedem Wort, entscheiden wir mit über den Weg des anderen, über unseren Weg, schaffen mit an Voraussetzungen für kommende Formen, unter und in denen das Leben sich weiterentwickelt.
Immer hoffen wir, dass das, was sich da zusammenzieht, unsere Weltordnung nicht antastet, wir weiter nichts damit zu schaffen haben. Sehend und hörend stellen wir unsere Haltung dem anderen und unsselbst gegenüber nicht wirklich in Frage, noch lange nicht. Wir verstärken unsere Abschirmung, die Abschirmung durch unsere Ordnung. Zeugen gegenüber machen wir uns taub, über Zeugnisse setzen wir uns hinweg.
"Polen gehört nicht zu uns", sagt man hier damals. Dann wird die eigene Welt mit in den Sog gerissen.

Der Prozess geht weiter - der Schritt zum Theater
Die Arbeit anhand der Texte von Schulz schliesst Sabine Vess im Juni 1983 ab, der Prozess geht weiter. Im 'Instituut voor Theateronderzoek' in Amsterdam entwickelt sie, ermutigt von Jan Kassies, dem Direktor des Institutes, eigenes Theater: 'Karneval - Das weisse Gesicht', nach ihren Aufzeichnungen des Karnevals in Zaltbommel, der kleinen Stadt, in der sie wohnt. Sie spielt ihre eigenen Texte inmitten von weiss transparenten Riesen, 'Menschen nach Menschen', aus Maschendraht, Gaze und weissem Acryl, die sie aus dem Geschehen heraus in ihren Bewegungen festgehalten hat. Tag für Tag von neuem durchlebt sie diesen Karneval, geht ihm immer von neuem nach.

Man interpretiert das Stück als Auseinandersetzung mit dem Krieg, dem Holocaust. In ihrer Verantwortung für das niederländische Kultusministerium schreibt sie: "Diesen Aspekt hervorzuheben, birgt die Gefahr der Flucht aus dem Heute. Dieser Karneval spielt jetzt, stammt aus Begegnungen von hier und heute, auch wenn in den Bildern frühe Geschehnisse durchschimmern."

In Moskau schreibt der sowjetische Theaterkritiker Vitaly Voulf über dieses Theater: man müsse gut hinhören, man müsse nachdenken... dass sie mit ihrem eindringlichen Spiel aufgrund ihrer Erfahrung mit Schulz eine neue ästhetische Sprache einführe, die helfen könne, spannungsreiche Geschehen luzide zu übermitteln.

Jetzt, im Herbst 1989, im 44. Jahr nach Ende des Krieges - die Stiftung Bruno Schulz Institut ist kaum gegründet - werden die Schranken im Osten offiziell aufgehoben, ist der unfreiwillig auferlegte Freiheitsentzug der Menschen des Ostblocks offiziell vorbei; die Menschen eines halben Erdteiles werden in ihre Freiheit entlassen. Alte Ordnungen brechen zusammen, alte Abschirmungen werden abgerissen. Das Neue muss zuwege gebracht werden. Wieder wird Freiheit verbrieft.

Utrecht, Herbst 1989

up


homepage.. index sabine vess.. schulz - vess: images of an encounter.. schulz - vess: eine begegnung
art, a means.. mit strassenkindern aus ihrem leben theater machen.. index street children